Algemeen

Fiche

Juridisch statuut Feitelijke Vereniging
Clubnummer 1210 (Vlaamse Wielrijdersbond)
Gemeente Duffel
Rekeningnummer BE65 9531 1426 9096

Historiek

Wielerteam Giro De Mondo kent zijn oorsprong in 2007 als een fietsgroep met mensen uit het vlakke land tussen Lier en Mechelen. Het doel is om op zondag trainingstochten van 3 tot 5 uur te maken over veilige, vlot berijdbare en mooie parcours in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Parcoursbouwer bij uitstek is voormalig beroepsrenner Benny Van der Auwera. Een nevenaspect is deelname aan wedstrijden voor amateurs en wielertoeristen. In 2008 worden daarbij zelfs 2 overwinningen behaald.  In dat zelfde jaar verschijnt ook de eerste zwart-roze Giro Del Mondo-wieleroutfit.

Van een echt team kunnen we pas spreken vanaf 2009. Er wordt een feitelijke vereniging opgericht en aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond. Vanaf 2011 laat het team zich sponsoren. Café De Witte Lelie uit Duffel, thans vertrek- en aankomstplaats van de wielertrainingen, is hoofdsponsor van 2011 tot 2013. Airquality is hoofdsponsor van 2014 tot 2016, op sportief vlak een succesvolle periode met tal van overwinningen in wegwedstrijden en tijdritten. Van 2017 tot 2022 is BDO Belgium de hoofdsponsor van het team.  De atleten die in deze periode de ruggengraat van het team vormen, leggen zich in hoofdzaak toe op gran fondo's. De officiële naam van het team is daarom momenteel 'BDO-Giro Del Mondo Gran Fondo Team'. In 2019 behaalde het team een eerste overwinning in een internationale gran fondo: Wouter Van Gaens won de Gran Fondo Grand Huit Vosgien.

Doelstellingen

Het hoofddoel van het BDO - Giro Del Mondo Gran Fondoteam is de organisatie van duurtrainingen voor geoefende wielertoeristen die deelnemen aan gran fondo's en wegwedstrijden. Aan alle trainingen kan door iedereen vrij worden deelgenomen. Wanneer men aan meer dan 20 ritten per seizoen deelneemt, is het hierbij interessant om aan te sluiten bij het team. Men kan zich dan o.a. de teamoutfit aan een voordelige prijs aanschaffen. Wielertoeristen die aan een gematigder tempo mooie groepsritten willen maken, kunnen terecht bij onze collega's van Bikers 't Lelleke, een trainingsgroep voor niet-competitieve wielertoeristen die op zaterdag- en zondagvoormiddag ook groepsritten doet met vertrek aan Café De Witte Lelie. 

Naast de organisatie van zelf uitgestippelde teamtrainingen, staan dus ook deelname aan wegwedstrijden, cyclotoeristische tochten en gran fondo's jaarlijks op het programma. Het team organiseert ook mee de Velo Vinci Costa Ride, een cyclotoeristische toertocht vanuit Duffel. Ook bij de organisatie van de Grote Prijs Klimaplan, een wegwedstrijd voor amateurs te Duffel, is het team betrokken.

Bij de trainingen onderscheiden we verschillende types:

  • Spring & Summer Rides: ritten van 3 tot 4 uur over 4 vaste parcoursen op zondagen in de periode maart-september met vertrek om 8.30 uur aan De Witte Lelie, rijden in kettingformatie, kopwerk niet verplicht.
  • Indian Summer & Winter Rides: ritten van 2,5 tot 3 uur over vaste parcoursen op zondag in de periode oktober-februari met vertrek om 9 uur (Indian Summer) of 9.30 uur (Winter) aan De Witte Lelie, rijden in kettingformatie, kopwerk niet verplicht
  • BDO Gran Fondo Rides: duurtrainingen van 4 tot 7 uur over diverse omlopen met enkele intensievere stukken in elke rit, specifiek bedoeld om gran fondo's en/of wedstrijden voor te bereiden, geen opgelegde maximumsnelheid, de gemiddelde snelheid is afhankelijk van factoren als de grootte van de groep, de windrichting, het aantal hoogtemeters, ....In principe wordt er extensief gereden in het wiel en intensief op kop. Er is een puntenklassement van een aantal tussensprints bij deze ritten: de Trofeo Giro del Mondo

Naam

De naam 'Giro Del Mondo' is ontleend aan een filmfragment uit 'Il grande Fausto', een film over het leven van Fausto Coppi. In het fragment mijmert Coppi, die sportief gezien op de terugweg is, over zijn toekomst. Coppi besluit dat hij best maar verder blijft fietsen, vermits er daarnaast niets in het leven is waarin hij evenveel plezier kan vinden. Coppi stelt terstond een nieuwe uitdaging voor aan zijn vrienden: “Laten we de giro del mondo rijden!” Giro Del Mondo kan derhalve gezien worden als een metafoor voor fietsen voor het plezier. De realiteit is echter anders. Coppi moest in feite aan wedstrijden blijven deelnemen om te voorzien in de weelderige levensstijl van zijn levensgezellin, La Dama Bianca.

Statuten

1. De vereniging Wielerteam Giro Del Mondo is een feitelijke vereniging, opgericht voor een onbepaalde duur.

2. Het doel van de vereniging is de organisatie en de uitbouw van het BDO - Giro Del Mondo Gran Fondoteam. Zowel de feitelijke vereniging als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel.

3. Het minimum aantal leden is vastgesteld op 3. Het wijzigen van het ledenbestand om welke reden dan ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de feitelijke vereniging.

4. De algemene vergadering van de leden benoemt en ontslaat de leden.

5. De algemene vergadering van de leden wordt ten minste éénmaal per jaar gehouden, om de  rekeningen goed te keuren en de begroting op te stellen.

6. De algemene vergadering van de leden benoemt de bestuursleden van Wielerteam Giro Del Mondo. Binnen het bestuur zijn er bijzondere bijvoegdheden voor de voorzitter (contactpersoon; voorzitter van de algemene vergadering; woordvoerder naar renners en derden; bevoegd voor de begroting, het beheer van de rekeningen en betalingen aan derden), de verantwoordelijke sponsoring (woordvoerder naar sponsors, opmaak sponsorcontracten en facturen), de verantwoordelijke kledij (bevoegd voor het design en de bestellingen van de teamkledij; contactpersoon voor de kledijleverancier) de verantwoordelijke trainingsparcours (bevoegd voor de opmaak van de trainingsparcours en eventuele wijzigingen daarvan tijdens de trainingen zelf).  De voorzitter en de andere bestuursleden worden aangesteld door de algemene vergadering. De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar. Om in aanmerking te komen voor de positie van bestuurslid moet men minstens 2 jaar lid zijn van de vereniging.

7. In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en, in de geest van het in artikel 2 omschreven doel, de bestemming die aan het vermogen van de feitelijke vereniging moet worden gegeven.

8. De leden van de feitelijke vereniging en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na het ontbinden van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de feitelijke vereniging.

9. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle ter zake dienstige regels van het Burgerlijk recht van toepassing.


Opgemaakt te Duffel op 22 augustus 2019 (aanvulling en wijziging statuten opgemaakt op 12 december 2010).


Dagelijks bestuur

Voorzitter: Kurt Verhoeven 
Verantwoordelijke sponsoring: Ignace Robberechts
Verantwoordelijke kledij: Jeroen Vermeiren
Verantwoordelijke trainingsparcours: Herman Van Slambrouck